NOMBREPRONUNCIACIÓNHABLANTE NATIVOHISPANOHABLANTE
ApelativoTaegukjeonsa (Guerreros Taeguko)Tégu-yansá
SeleccionadorHong MyungboHong Miáng-bó
FederaciónDaejan Chuk Gu Jieob JoeDeján Chú-kú Jaobjé
PresidenteCHUNG MonggyuChang Món-gú
JugadoresJung SUNGRYONGYang Sáng-yáng
 Kim CHANGSOOKim Chán-sú
 Yun SUKYOUNGYun Sáok-yáung
 Kwak TAEHWIGuák Té-hí
 Kim YOUNGGWONKim Yaúng-guán
 Hwang SEOKHOHang Sók-hó
 Kim BOKYUNGKim Bók-yáng
 Ha DAESUNGHá Dé-sáng
 Son HEUNGMINSon Háng-mín
 Park CHUYOUNGBak Yú-yáung
 Lee KEUNHOLi Guén-hó
 Lee YONGLi Yong
 Koo JACHEOLGu Ya-chól
 Han KOOKYOUNGHan Gúk-yáung
 Park JONGWOOBak Yón-gú
 Ki SUNGYUENGGui Sáng-yóung
 Lee CHUNGYONGLi Cháng-yón
 Kim SHINWOOKKim Shín-búk
 Ji DONGWONYe Dóng-guán
 Hong JEONGHOHong Yang-jó
 Kim SEUNGGYUKim Séng-guiú
 Park JOOHOBak Yú-hó
 Lee BUMYOUNGLi Bám-yáung