NOMBRE PRONUNCIACIÓN HABLANTE NATIVO HISPANOHABLANTE
Apelativo Taegukjeonsa (Guerreros Taeguko) Tégu-yansá
Seleccionador Hong Myungbo Hong Miáng-bó
Federación Daejan Chuk Gu Jieob Joe Deján Chú-kú Jaobjé
Presidente CHUNG Monggyu Chang Món-gú
Jugadores Jung SUNGRYONG Yang Sáng-yáng
  Kim CHANGSOO Kim Chán-sú
  Yun SUKYOUNG Yun Sáok-yáung
  Kwak TAEHWI Guák Té-hí
  Kim YOUNGGWON Kim Yaúng-guán
  Hwang SEOKHO Hang Sók-hó
  Kim BOKYUNG Kim Bók-yáng
  Ha DAESUNG Há Dé-sáng
  Son HEUNGMIN Son Háng-mín
  Park CHUYOUNG Bak Yú-yáung
  Lee KEUNHO Li Guén-hó
  Lee YONG Li Yong
  Koo JACHEOL Gu Ya-chól
  Han KOOKYOUNG Han Gúk-yáung
  Park JONGWOO Bak Yón-gú
  Ki SUNGYUENG Gui Sáng-yóung
  Lee CHUNGYONG Li Cháng-yón
  Kim SHINWOOK Kim Shín-búk
  Ji DONGWON Ye Dóng-guán
  Hong JEONGHO Hong Yang-jó
  Kim SEUNGGYU Kim Séng-guiú
  Park JOOHO Bak Yú-hó
  Lee BUMYOUNG Li Bám-yáung